प्रकल्प अहवाल

बँकेत कर्जाचे फाईल/प्रकरण करण्यासाठी माफक दरात सविस्तर प्रकल्प अहवाल/ (Detailed Project Report) DPR मिळतील. (कृपया आम्ही केवळ प्रकल्प अहवाल देतो, तुमचे कर्ज मंजूर होईल किंवा नाही याबाबत आपल्या बँकेत चौकशी करावी.) १. दुग्ध व्यवसाय- गाई/म्हशी २. शेळीपालन ३. कुक्कुटपालन ४. श्वान पालन संपर्क – 940 540 9111 (whatsapp Only)

*या ठिकाणी दिलेला मजकूर पशुपालकांच्या केवळ माहितीस्तव आहे, emergency च्या वेळी तज्ञ पशुवैद्यकाचा सल्ला घ्यावा. धन्यवाद!!!
error: Content is protected !!