प्रकल्प अहवाल

प्रकल्प अहवाल


बँकेत कर्जाचे फाईल/प्रकरण करण्यासाठी माफक दरात सविस्तर प्रकल्प अहवाल/ (Detailed Project Report) DPR मिळतील.

(कृपया आम्ही केवळ प्रकल्प अहवाल देतो, तुमचे कर्ज मंजूर होईल किंवा नाही याबाबत आपल्या बँकेत चौकशी करावी.)

१. दुग्ध व्यवसाय- गाई/म्हशी

२. शेळीपालन

३. कुक्कुटपालन

४. श्वान पालन

संपर्क – 940 540 9111 (whatsapp Only)

*या ठिकाणी दिलेला मजकूर पशुपालकांच्या केवळ माहितीस्तव आहे, emergency च्या वेळी तज्ञ पशुवैद्यकाचा सल्ला घ्यावा. धन्यवाद!!!
error: Content is protected !!